Redactiestatuut 

Redactiestatuut Old Senders Ni-js

 

1. Karakter

Old Senders Ni-js (OSN) is het verenigingsblad van de Cultuurhistorische Vereniging Zevenaar (CVZ).

 

2. Verschijning

OSN verschijnt 4x per jaar (februari, april, september, november).

 

3. Doelgroep

OSN richt zich op de leden van CVZ en op inwoners van Zevenaar en de Liemers.

 

4. Journalistiek principe

OSN wordt door een zelfstandige redactie geredigeerd volgens journalistieke beginselen van onafhankelijkheid in de commentaren en selectie, betrouwbaarheid en onpartijdigheid in de berichtgeving en deskundigheid in de analyse, een en ander in aanmerking genomen het doel / het karakter van het blad.

 

5. Redactioneel doel en karakter

a. De communicatie tussen het bestuur en de leden van CVZ wordt in OSN bevorderd door informatie te publiceren over beleid en activiteiten van het bestuur.

b. OSN biedt een publicatieplatform aan historici en andere onderzoekers en publicisten met betrekking tot de Zevenaarse geschiedenis.

c. OSN kan ruimte bieden voor informatie over ontwikkelingen en activiteiten in Liemers historisch verband, voor zover deze ontwikkelingen en activiteiten van belang worden geacht voor de leden van de CVZ en/of worden geacht een belangrijk deel van de leden te interesseren.

d. In keuze en behandeling van onderwerpen zoekt de redactie aansluiting bij in de CVZ levende interesses en opvattingen, vermijdt zij onnodige polarisatie en draagt zij er zorg voor dat OSN toegankelijk is voor een zo breed mogelijke groep lezers onder de leden. Presentatie, toonzetting, taalgebruik, omvang en variatie van artikelen worden zoveel mogelijk door deze overwegingen bepaald.

 

6. Verhouding redactie OSN en bestuur CVZ

a. Het bestuur benoemt de leden van de redactie en ontheft hen van hun taak, als zij daarom verzoeken of als er andere redenen zijn die uit de inhoud van dit statuut voortvloeien.

b. Benoeming gebeurt in principe voor onbepaalde tijd. In de samenstelling van de redactie wordt zo mogelijk variatie nagestreefd in gespecialiseerde interessegebieden, samenhangend met de doelstelling van de CVZ.

c. De benoeming betekent dat het redactielid bevoegd is namens het bestuur van de CVZ te werken binnen de redactie van OSN, conform wat hierover is vastgelegd in dit statuut. Deze bevoegdheid wordt samengevat met het begrip ‘mandaat’ (zie artikel 8).

d. Eenmaal per jaar wordt het inhoudelijk- en materieel redactiebeleid geëvalueerd in een bestuursvergadering van de CVZ met en in aanwezigheid van (zo mogelijk) de gehele redactie of een vertegenwoordigend deel ervan. Het resultaat van de evaluatie leidt tot continuering en/of bijstelling van het redactiebeleid en verlenging van het mandaat.

e. Nauwe samenwerking, wederzijdse informatie en goed overleg tussen de redactie en het bestuur zijn vereist. Belangrijke redactionele beslissingen die van invloed zijn op de communicatie met de leden van de CVZ worden slechts genomen na overleg met het bestuur.

f. Beslissingen van het bestuur met betrekking tot OSN worden slechts genomen na overleg met de redactie.

g. Het bestuur draagt binnen zijn mogelijkheden zorg voor optimale voorwaarden voor de redactionele taakvervulling, waarbij in elk geval zijn begrepen de beschikbaarheid van technische apparatuur, een geschikte vergaderlocatie en het geven van die informatie aan de redactie die redelijkerwijs van het bestuur mag worden verwacht.

 

7. Vergoeding

De redactie ontvangt geen bezoldiging. Onkosten die direct verband houden met het redactiewerk en onvermijdelijk zijn, worden vergoed na indiening bij de penningmeester van het bestuur.

 

8. Mandaat  

a. De redactie beoordeelt en bewerkt de binnengekomen kopij volgens het onder 4 genoemde journalistieke principe.

b. De redactie is bevoegd om artikelen te weigeren, te wijzigen of in te korten, als en voor zover dit voortvloeit uit de bepalingen van dit statuut en zoveel mogelijk in overleg met de betrokken auteur.

c. De redactie ziet erop toe dat OSN voldoet aan kwaliteitseisen op het gebied van taal, stijl en vormgeving. Voor het verbeteren van taal- en stijlfouten is geen overleg met de auteur vereist, evenmin voor het aanbrengen van veranderingen in of toevoegen van koppen, tussenkoppen en inleidingen.

d. Illustraties zijn geheel ter beoordeling van de redactie.

e. De redactie is verantwoordelijk voor de plaatsing van een artikel, de auteur blijft verantwoordelijk voor de inhoud.

f. Auteurs die geen lid van de CVZ zijn, krijgen een presentexemplaar toegestuurd.

g. In de regel worden anonieme artikelen niet geplaatst.

 

9. Werkzaamheden

a. Met inachtneming van het onder 6 bepaalde regelt de redactie zelfstandig haar werkzaamheden.

b. De taken die zich voordoen, worden in overleg verdeeld.

 

10. Hoofdredacteur

a. Eén van de redactieleden wordt door het bestuur in overleg met de redactie aangewezen als hoofdredacteur.

b. De hoofdredacteur is - in nauw overleg met de andere redactieleden - verantwoordelijk voor de definitieve samenstelling van de afleveringen van OSN. Hij of zij is daarop aanspreekbaar.

c. De hoofdredacteur vertegenwoordigt de redactie naar buiten toe, voert correspondentie rondom OSN en houdt hiervan een archief bij.

d. De hoofdredacteur is als budgethouder verantwoordelijk voor de bewaking van het budget, dat door het bestuur beschikbaar wordt gesteld voor de uitgave van het blad.

e. In OSN wordt vermeld dat het copyright berust bij de auteur.

f. De hoofdredacteur kan – na overleg met betreffende auteur - toestemming geven voor het overnemen van artikelen uit OSN, op voorwaarde van een correcte bronvermelding.

 

11. Conflicten

a. Als er over een zaak van redactioneel beleid verschil van mening ontstaat binnen de redactie wordt geprobeerd dit verschil van mening in goed onderling overleg op te lossen. Mislukt deze poging, dan wordt het conflict door de hoofdredacteur voorgelegd aan het bestuur die vervolgens een bindende uitspraak doet. Bij deze uitspraak worden de bepalingen van dit statuut in acht genomen.

b. Als er over een zaak van redactioneel en/of materieel beleid verschil van mening ontstaat tussen de redactie en het bestuur wordt geprobeerd dit verschil van mening in goed onderling overleg op te lossen. Mislukt deze poging, dan is het eindoordeel van het bestuur doorslaggevend en bindend. Bij deze uitspraak worden de bepalingen van dit statuut in acht genomen. Het bestuur doet alleen uitspraak na het horen van (zo mogelijk) de gehele redactie of, als dit niet mogelijk is, een vertegenwoordigend deel ervan.

12. Klachten

a. Als een artikel naar het oordeel van een auteur ten onrechte is geweigerd, is gewijzigd of ingekort, dient een klager in overleg met de hoofdredacteur binnen een week te zoeken naar een oplossing van het gerezen probleem. Leidt dit overleg niet tot een voor de klager bevredigend resultaat, dan kan hij of zij binnen drie dagen in beroep gaan bij het bestuur door middel van een schriftelijk ingediende klacht bij de voorzitter van het bestuur.

b. Het bestuur beoordeelt of de klacht serieus genoeg is om in behandeling te worden genomen. Is dit het geval, dan neemt de voorzitter hierover onmiddellijk contact op met de hoofdredacteur.

c. Als de conclusie van overleg luidt dat de hoofdredacteur juist heeft gehandeld, dan wordt dit door het bestuur aan klager bericht.

c. Als de conclusie van het overleg luidt dat de hoofdredacteur onjuist heeft gehandeld, dan wordt dit aan de klager bericht en probeert de hoofdredacteur in overleg met de klager de gemaakte fout te herstellen, bijvoorbeeld door het plaatsen van een rectificatie of het alsnog plaatsen van het artikel in de oorspronkelijke versie. Ook wordt geprobeerd herhaling te voorkomen.

d. In alle stadia vindt beoordeling van de klacht plaats op basis van de bepalingen van dit statuut.

 

13. Wijziging en bevestiging van het statuut

a. Dit statuut kan door het bestuur worden gewijzigd. De redactie kan hiervoor een voorstel indienen. Het bestuur kan het statuut slechts wijzigen na overleg met de redactie

b. Dit statuut wordt elke vier jaar opnieuw vastgesteld door het bestuur, de redactie gehoord hebbend, of zo vaak als de jaarlijkse evaluatie in de zin van artikel 6 d daar aanleiding toe geeft.

 

14. Bekendmaking statuut

Dit statuut wordt op de website van de vereniging gepubliceerd. In de afleveringen van OSN wordt gemeld, dat het statuut aldaar is in te zien.

 

15. Slotbepaling

In die gevallen, waarin dit statuut niet voorziet, beslist de voorzitter van het bestuur, de hoofdredacteur gehoord hebbend.

 

Voorlopig vastgesteld in de vergadering van het bestuur van de CVZ en de redactie van OSN op 8 juli 2013.