Hieronder vind je de statuten van de Cultuurhistorische Vereniging Zevenaar.

1Statuten d.d. 22 april 1994

Heden, de tweeëntwintigste april negentienhonderdvierennegentig, is voor mij, Mr JAN VAN HOUTUM, notaris ter standplaats Zevenaar, verschenen: de heer Albert Willem Maria Knaven, notarisklerk, wonende te Zevenaar, Arnhemseweg 73, (6901 DV), geboren te Zevenaar op drie februari negentienhonderdzevenenveertig, gehuwd, volgens zijn verklaring ten deze handelend als schriftelijk gevolmachtigde van:

1. de heer ADRIANUS JOHANNES MARIA AKKERMANS, zonder beroep, wonende te Zevenaar, Markt 57, (postcode 6901 AH), geboren te Oud- en Nieuw Gastel op acht oktober negentienhonderdvijftien, gehuwd;

2. de heer GERHARDUS ALBERTUS JOSEF WILLEMSEN, N.S.-functionaris, wonende te Zevenaar, Molenstraat 14, (postcode 6901 CE), geboren te Wehl op eenentwintig maart negentienhonderdveertig en gehuwd;

3. de heer BERNARDUS JOHANNES POSTMA, zonder beroep, wonende te Babberich, gemeente Zevenaar, Dorpstraat 74,(postcode 6909 AN), geboren te Zevenaar op zestien juni negentienhonderdachtentwintig, ongehuwd;

die deze volmacht verstrekten in hun hoedanigheid van respectievelijk voorzitter, secretaris en penningmeester van na te noemen vereniging. Van gemelde volmacht, welke aan deze akte zal worden gehecht, is mij, notaris, voldoende gebleken. De comparant handelend als gemeld verklaart dat reeds per eenentwintig januari negentienhonderdtweeënnegentig is opgericht de te Zevenaar gevestigde vereniging genaamd, CULTUURHISTORISCHE VERENIGING ZEVENAAR, feitelijk gevestigd aan de Molenstraat 14, (postcode 6901 CE) te Zevenaar.

De comparant verklaart dat de volmachtgevers sub 1 en 3 genoemd per negen november negentienhonderdtweeën-negentig en de volmachtgever sub 2 genoemd per dertig september negentienhonderddrieënnegentig in hun gemelde functie werden gekozen. In de Algemene Ledenvergadering van negen maart negentienhonderdtweeënnegentig werd besloten de statuten der vereniging bij notariële akte te doen vaststellen en voor inschrijving in het Verenigingsregister zorg te dragen, waartoe zij als bestuur werden gemachtigd tot het doen uitvoeren van vorenbedoelde besluiten. Van de hiervoor gemelde besluiten blijkt uit een aan deze akte te hechten uittreksel der notulen dier vergaderingen.

Ter uitvoering daarvan verklaart de comparant handelend als gemeld bij deze vast te stellen de navolgende STATUTEN:

NAAM. Artikel 1.

De vereniging draagt de naam: CULTUURHISTORISCHE VERENIGING ZEVENAAR. Zij is per eenentwintig januari negentienhonderdtweeënnegentig opgericht voor onbepaalde tijd.

ZETEL. Artikel 2.

Zij heeft haar zetel te Zevenaar.

DOEL. Artikel 3.

De vereniging heeft ten doel het beoefenen en bevorderen van de oudheidkunde en het bevorderen van de instandhouding van historische monumenten, alles in de ruimste zin des woords, in het bijzonder met betrekking tot de gemeente Zevenaar.

MIDDELEN. De vereniging tracht haar doel te verwezenlijken door:

1. het organiseren van lezingen, excursies, tentoonstellingen en cursussen;

2. de zelfwerkzaamheid van haar leden op het gebied van de oudheidkunde, als nader in dit artikel omschreven, aan te moedigen, te bevorderen, daarop toezicht uit te oefenen en de leden daarbij te adviseren, er naar vermogen voor wakende, dat door ondeskundig optreden waardevolle gegevens en/of voorwerpen verloren gaan;

3. met in achtneming van de daarvoor in het huishoudelijk reglement te geven richtlijnen werkgroepen casu quo commissies van de leden in het leven te kunnen roepen;

4. de beschrijving en registratie van de door de leden en/of werkgroepen casu quo commissies verrichte onderzoekingen;

5. de publicatie van de resultaten van de onderzoekingen;

6. het uitgeven van een tijdschrift, tevens verenigingsorgaan;

7. de uitbreiding en bevordering van een oudheidkundige documentatie over de gemeente Zevenaar, met dien verstande dat de verzamelingen - waaronder vondsten op archeologisch gebied - door de vereniging gevormd, in eigendom worden gehouden. De vereniging kan verzamelingen in beheer geven aan gemeente- of museuminstellingen waarin de vindplaats is gelegen of waarop de verzamelingen betrekking hebben. De vereniging dient hierover een beheersovereenkomst met de betreffende instantie af te sluiten;

8. er naar vermogen op toe te zien, dat de geldende wetten en voorschriften van overheidswege op het gebied van de oudheidkunde door de leden en de werkgroepen casu quo commissies bij hun werkzaamheden worden in acht genomen;

9. het contact zoeken en samenwerken met andere verenigingen, overheidsinstanties en deskundigen op het gebied van de oudheidkunde, alsmede door alle andere geoorloofde middelen.

LEDEN. Artikel 4.

1. Leden van de vereniging kunnen zijn natuurlijke personen en rechtspersonen. Een rechtspersoon-lid kan één natuurlijk persoon schriftelijk aanwijzen om namens haar de aan het lidmaatschap der vereniging verbonden rechten uit te oefenen. Deze aanwijzing blijft gehandhaafd zolang niet door dit rechtspersoon-lid een ander natuurlijk persoon is aangewezen. Minderjarigen dienen bij aanmelding een schriftelijke toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger(s) te overleggen.

2. Het bestuur houdt een register, waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.

3. Behalve de in deze statuten vermelde verplichtingen, kunnen door de vereniging slechts verplichtingen aan de leden worden opgelegd, na voorafgaande toestemming van de algemene ledenvergadering.

4. Ere-leden en leden van verdienste zijn zij, die wegens hun buitengewone verdiensten voor de vereniging als zodanig zijn benoemd door de algemene ledenvergadering, op voorstel van het bestuur casu quo op voorstel van tenminste tien leden, die daarvan schriftelijk kennis hebben gegeven aan het bestuur. Het besluit daartoe dient te worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen. Ere-leden en leden van verdienste hebben geen andere verplichtingen dan die, welke hun bij of krachtens de statuten zijn opgelegd.

BEGUNSTIGERS. Artikel 5.

1. Begunstigers of donateurs zijn zij, die zich bereid verklaard hebben de vereniging financieel te steunen, met een door de algemene vergadering vast te stellen minimum-bijdrage.

2. Begunstigers hebben geen andere verplichtingen, dan die welke hun bij of krachtens de statuten zijn opgelegd.

TOELATING. Artikel 6. 1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden en begunstigers. 2. Bij niet-toelating tot lid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP. Artikel 7.

1. Het lidmaatschap eindigt: a. door de dood van het lid; b. door opzegging van het lid; c. door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden: wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap - bij de statuten gesteld - te voldoen; wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt alsook, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren; d. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd, indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de datum waartegen was opgezegd.

5. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit, waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.

6. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.

7. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging, op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap, staat de betrokkene, binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit, beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit - met opgave van de redenen - in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

8. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

EINDE VAN DE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN BEGUNSTIGERS. Artikel 8.

1. De rechten en verplichtingen van een begunstiger kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het lopende verenigingsjaar voor het geheel blijft verschuldigd.

2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

JAARLIJKSE BIJDRAGEN. Artikel 9.

1. De leden en de begunstigers zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de algemene vergadering zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen.

2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.

BESTUUR. Artikel 10.

1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie personen en ten hoogste negen personen, die door de algemene ledenvergadering uit de leden worden benoemd. De voorzitter wordt in functie benoemd. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, secretaris en penningmeester; hij is belast met de dagelijkse gang van zaken en bereidt voor al hetgeen in de bestuursvergadering ter sprake moet worden gebracht of behandeld. De benoeming geschiedt uit de meerderjarige leden, behoudens het bepaalde in lid 2. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene vergadering. De algemene vergadering kan besluiten dat een (1) lid van het bestuur buiten de leden wordt benoemd.

3. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 4. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd, zowel het bestuur als minimaal vijf (5) leden. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering medegedeeld. Een voordracht door vijf (5) of meer leden moet uiterlijk achtenveertig uur voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.

4. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering, genomen in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden vertegenwoordigd is.

5. Is geen voordracht opgemaakt of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindende karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in de keuze.

6. Indien er meer dan een bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten.

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP - PERIODIEK LIDMAATSCHAP - SCHORSING. Artikel 11.

1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing, die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk vier jaar na zijn benoeming af volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreden. De aftredende is terstond herkiesbaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.

3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts ten aanzien van een bestuurslid dat uit de leden benoemd is: a. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging; b. door bedanken.

BESTUURSFUNCTIES - BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR. Artikel 12.

1. Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan. Het kan voor de voorzitter, de secretaris en de penningmeester uit zijn midden een vervanger aanwijzen. Een bestuurslid kan meer dan een (1) functie bekleden.

2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt, die door het bestuur worden vastgesteld en door de voorzitter en de secretaris worden ondertekend. In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud van een besluit niet beslissend.

3. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.

BESTUURSTAAK - VERTEGENWOORDIGING. Artikel 13.

1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten, is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.

2. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen, waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.

3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies, die door het bestuur worden benoemd.

4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, tot het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging: zich als borg of hoofdelijk mede-schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt, of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van de in de eerste zin bedoelde goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan. 5. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot:

I. onverminderd het bepaalde onder II: het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen een bedrag of waarde - door de algemene vergadering vast te stellen - te bovengaande;

II. a. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van registergoederen;

b. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend;

c. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vereniging verleend bankkrediet;

d. het aangaan van dadingen;

e. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van het nemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden;

f. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.

6. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde wordt de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd: a. hetzij door de voorzitter en de secretaris; b. hetzij een van hen tezamen met een ander bestuurslid.

JAARVERSLAG - REKENING EN VERANTWOORDING. Artikel 14.

1. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit en doet - onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten - rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.

4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste drie personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.

5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.

6. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.

7. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3 tien jaren lang te bewaren.

ALGEMENE VERGADERINGEN. Artikel 15.

1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering - jaarvergadering - gehouden. In de jaarvergadering komen ondermeer aan de orde:

a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording, bedoeld in artikel 14 met het verslag van de aldaar bedoelde commissie;

b. de benoeming van de in artikel 14 genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar;

c. voorziening in eventuele vacatures;

d. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.

3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.

4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte der stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 19 of bij advertentie in tenminste een ter plaatse, waar de vereniging gevestigd is, veel gelezen dagblad.

TOEGANG EN STEMRECHT. Artikel 16.

1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging, het bestuurslid dat geen lid van de vereniging is en alle begunstigers. Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden.

2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen, beslist de algemene vergadering.

3. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft een (1) stem. Het bestuurslid dat geen lid van de vereniging is heeft een raadgevende stem.

4. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen. Een lid kan daarbij slechts voor een (1) ander lid als gevolmachtigde optreden.

VOORZITTERSCHAP - NOTULEN. Artikel 17.

1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt een der andere bestuursleden - door het bestuur aan te wijzen - als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.

2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de algemene vergadering worden vastgesteld en door de voorzitter en de notulist worden ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.

BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING. Artikel 18.

1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter, dat door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

3. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming of ingeval van een bindende voordracht, een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten plaats. Heeft alsdan weder niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij een (1) persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan een (1) persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.

6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het verworpen.

7. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of een der stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.

8. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.

9. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen - dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding - ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING. Artikel 19.

1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 4. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste zeven dagen.

2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 20.

COMMISSIES. Artikel 20.

Het bestuur kan taken en bevoegdheden delegeren aan één of meer commissies. Iedere commissie is verantwoording schuldig aan het bestuur. De leden van de commissie worden benoemd door de algemene ledenvergadering, op voorstel van het bestuur.

WERKGROEPEN. - Artikel 21.

Het bestuur begeleidt die leden uit de vereniging die in een werkgroep bepaalde deel activiteiten van de vereniging beoefenen. Ten aanzien van een aantal werkgroepen en het aantal leden per werkgroep bevat het huishoudelijk reglement nadere bepalingen. De werkgroepen dienen te allen tijde werkzaam te blijven binnen het kader van het door de vereniging nagestreefde doel.

STATUTENWIJZIGING. Artikel 22.

1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht, dan door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen, met de mededeling dat aldaar wijzigingen van de statuten zal worden voorgesteld. Verandering van de statuten met betrekking tot het bepaalde in artikel 23 lid 2 kan niet plaatsvinden.

2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt de voorgestelde wijziging tenminste veertien dagen voor de vergadering in het mededelingenblad van de vereniging gepubliceerd en/of een afschrift, als hiervoor bedoeld, aan alle leden toegezonden.

3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering, waarin tenminste twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.

4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

ONTBINDING. Artikel 23.

1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.

2. Het batig saldo na vereffening, alsmede alle zaken, geen documenten zijnde, vervallen aan de stichting: STICHTING LIEMERS MUSEUM, Huize Mathena, Stationsplein 4, (6900 CB) te Zevenaar terwijl alle documenten en overige gelijksoortige zaken zullen vervallen aan het STREEKARCHIVARIAAT DE LIEMERS EN DOESBURG, per adres, gemeentehuis Zevenaar.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Artikel 24.

1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.

2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

WOONPLAATSKEUZE. Terzake van de uitvoering van deze overeenkomst, ook voor fiscale gevolgen, wordt woonplaats gekozen ten kantore van de bewaarder van deze akte. De comparant is mij, notaris, bekend.

WAARVAN AKTE, in minuut opgemaakt, is verleden te Zevenaar, de datum in het hoofd van deze akte vermeld. Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparant, heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte - na beperkte voorlezing - door de comparant en mij, notaris, ondertekend. A. Knaven, J. van Houtum.

VOOR AFSCHRIFT

Aan de hand van de originele statuten is door de Redactie van Old Senders Ni-js bovenstaande kopie gemaakt, waarin alleen layout-wijzigingen zijn aangebracht.

Zevenaar, 22-2-2002

Gerrie Willemsen