1Dialect

Op 14 april 2003 is de werkgroep Dialect geïnstalleerd. De toenmalige voorzitter van cVzl, de heer J. Wolfhagen, had in de omliggende gemeenten geïnformeerd naar het bestaan van woordenboeken in het plaatselijk dialect. Zijn conclusie was dat het hoog tijd werd dat iets dergelijks in Zevenaar zou gaan gebeuren. Dat was meteen de opdracht die de werkgroep meekreeg.

Aanvankelijk bestond de groep uit zes personen die elke twee weken bijeen kwamen. Spoedig werd de werkgroep uitgebreid naar acht personen en werd een tekenares aangezocht. Ondersteuning in raad en daad werd verleend door dr. A. Schaars van het voormalig Staring Instituut, nu opgegaan in het “Erfgoedcentrum voor Achterhoek en Liemers”. De door genoemd instituut ontwikkelde WALD-spelling (Woordenboek van de Achterhoekse en Liemerse Dialecten) is in het boek toegepast.

Na ruim acht jaar was er zoveel materiaal bijeen gebracht dat de uitgave van een boek verantwoord was. Met de hulp van Wim Lamers, die voor een drukker annex binder zorgde en van Mieke de Vette die de lay-out voor haar rekening nam, kwam in oktober 2011 de voltooiing van “Zaenderse Praot van A tot Z” in zicht.

Behalve een alfabetische woordenlijst, spreekwoorden en spraakkunstige bijzon- derheden bevat het dialectboek verhalen en gedichten, die in belangrijke mate van werkgroepleden zelf afkomstig zijn. Ook is een hoofdstuk “Namen en Bijnamen” opgenomen. Aan het boek is een cd toegevoegd, met liedjes, verhalen en gedichten in dialect en een cursus dialect-spreken, met dank aan Martin Memelink die belangeloos de opnamen heeft verzorgd. Op 20 oktober 2011 is het dialect- boek in het Musiater gepresenteerd tijdens een door de Carnavalsvereniging “Paljas” op onnavolgbare wijze georganiseerde dialectavond. De werkgroep Dialect heeft hiermee voldaan aan de haar gestelde opdracht. Ze gaat als sluimerende werkgroep door, de tweewekelijkse bijeenkomsten zijn er niet meer. Natuurlijk verzamelen we nog reacties op de inhoud van het boek en staan we open voor aanvullingen en correcties. Na incidentele vergaderingen zullen we daarvan verslag doen in “Old Sènders Ni-js”.