Sprekende minderheid:

boek-iii

Vier eeuwen protestantse geloofsgemeenschap te Zevenaar.

In de stad Zevenaar vormden protestanten gedurende de laatste vier eeuwen een kleine minderheid, die op allerlei wijzen van zich deed spreken. De auteur geeft hiervan een beeld. Hij plaatst het kerkelijk leven in de context van de westerse geschiedenis en cultuur. Hij schetst de relatie tussen de ‘gereformeerden’ enerzijds en rooms-katholieken, lutheranen, baptisten en Molukse gelovigen anderzijds. Hij tekent de ontwikkeling van het diaconaat en het beheer alsook van gebruiken bij liturgie, doop, avondmaal, levensverbintenis, openbare belijdenis en begrafenis. En hij vertelt de geschiedenis van protestantse kerkelijke organisaties in Zevenaar als bijvoorbeeld de Latijnse en Hollandse school, de armenhuizen en de Protestantse Woningbouwvereniging. Tenslotte verhaalt hij over rampen die de gemeenschap troffen: overstromingen en oorlogsgeweld.

.


Download

sprekende-minderheid
© 2014
Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende op het auteurs-recht worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of anderszins.
 
Zevenaar, Melior Producties