Vonken verleden hier gezaaid:

boek-iii

Sint-Martinusparochie te Herwen & Aerdt en haar kerk. 

De dorpen Herwen en Aerdt hebben een bewogen geschiedenis. Meermalen waren ze het terrein van oorlog, overstromingen en armoede en lange tijd door hun ligging afgesneden van andere delen van het land. Zo'n duizend jaar bood het christelijk geloof veel bewoners van de dorpen troost en hoop. Gedurende die tijd waren sommige plekken heilig in de zin van bijzonder waardevol of onaantastbaar zoals het kerkgebouw en het altaar. Ook waren sommige tijden heilig zoals de zondag en kerstmis. En sommige voorwerpen waren heilig zoals relikwieën en tabernakels. Het heilige onttrok zich aan berekenende overwegingen van nut en efficiëntie. Het werd niet bepaald door individuele keuzes, smaak of voorkeur. Het drong zich op en als het eenmaal was (h)erkend, was er geen discussie over mogelijk. De waarde ervan stond vast en was niet in geld uit te drukken.Het geloof dat geesten en krachten zich manifesteren op welomschreven heilige plekken, op gezette tijden en in concrete heilige voorwerpen is (grotendeels) verdwenen en daarmee het heilige. Het is nu aan de mens zelf betekenis toe te kennen aan tijden, plekken en voorwerpen.


Download

vonken-verleden-hier-gezaaid
© 2022
Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende op het auteurs-recht worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of anderszins.
 
Zevenaar, Melior Producties