Weerbaar en kwetsbaar:

boek-iii

Vijfhonderd jaar kerk en parochie in Zevenaar

Eeuwenlang heeft de Rooms Katholieke Kerk een groot stempel gezet op de Zevenaarse samenleving. Via haar rituelen bood ze geborgenheid, troost en uitzicht. Via haar ethiek en geloofsinhoud gaf ze richting aan het handelen van mensen. De laatste driekwart eeuw inspireerden de rituelen, de ethiek en de geloofsinhoud in toenemende mate steeds minder mensen. Zevenaar kwam meer en meer los van God en los van de kerk. Veel kostbaars werd niet meer gezien en niet meer begrepen. Het ging verloren of werd museumwaardig. Of er nog een toekomst is voor de kerk en het christelijk geloof in welke vorm dan ook, zal de tijd uitwijzen.


Download

weerbaar-en-kwetsbaar-kl

 terug

© 2022
tweede verbeterde editie
Opmaak: Leen den Besten
Behoudens of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.
Uitgave: Cultuurhistorische Vereniging Zevenaar